Návod na použitie – generátor vodíkovej vody Bubblewater

 1. Obsah balenia

– fľaška zo skla s nerezovým vrchnákom a generátorom vodíku v spodnej časti

– USB kábel na nabíjanie s koncovkou Jack

 1. Nabíjanie

– nabíjane je veľmi jednoduché a je potrebné fľašku pred prvým použitím nabiť. Na nabíjanie môžete použiť akýkoľvek adaptér s USB vstupom. Po odklopení gumenej ochrannej záklopky na generátore zasuňte Jack koncovku do prístroja v spodnej časti a druhý koniec napojte USB vstupom na adaptér do elektrickej siete.

– fľaška pri nabíjaní svieti na červeno, po plnom nabití sa zmení farba na modrú. Nabíjanie do plnej kapacity trvá približne 2,5 hodiny.

 1. Prvé použitie

– fľašku pred prvým použitím vypláchnite čistou pitnou vodou a po prvom cykle generovania vodíka vodu vylejte. Voda obohatená o vodík je už po druhom cykle vhodná na užívanie.

– fľašku naplňte pitnou vodou a stlačte tlačidlo pre spustenie procesu generácie molekúl vodíka na princípe elektrolýzy. Cyklus trvá približne 3 minúty. Ukončený cyklus Vám fľaška oznámi zvukovým signálom, pípnutím. Počas jedného cyklu generátor vytvorí približne 1200-1500 PPB obsahu vodíka. Na použitie odporúčame používať mäkkú vodu, prípadne prefiltrovanú cez filtračnú kanvicu ako ochranu pred vodným kameňom, ktorý by mohol fľašku znehodnotiť, alebo znížiť jeho funkciu.

 1. Starostlivosť o zariadenie

– používajte iba čistú pitnú vodu, môže byť aj balená pramenitá voda s nízkou mineralizáciou, aby ste zabránili vytváraniu vodného kameňa na špirále generátora. Nepoužívajte sladené vody, džúsy, alebo iné tekutiny okrem odporúčaných.

– odporúčaná teplota vody do prístroja je od 20°C do 40°C.

– aby ste mali špirálu generátoru v dobrej kondícii, nenechávajte zbytkovú nespotrebovanú vodu vo fľaši, čím zabránite tvorbe usadením v prístroji.

– ako každý elektrický prístroj s obsahom batérie chráňte generátor pred mrazom, rovnako ako vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením. Za chyby prístroja spôsobenými neopatrným používaním nezodpovedá výrobca ani dovozca zariadenia.

– na čistenie nepoužívajte agresívne chemické prostriedky, ani horúcu vodu. Pred čistením môžete fľašku rozmontovať jednoduchým postupom. Pre umytie skleneného tela odšróbujte vrchnák a spodnú časť s generátorom a prístroj vypnite z elektrickej siete. Spodnú časť nikdy neponárajte do vody, chráňte pred vlhkosťou. Pre správne zloženie si všimnite závity na fľaške. Vrchná časť s jedným závitom patrí k vrchnáku a spodná časť napájaná na generátor má závity dva. Medzi skleným telom a ostatnými časťami je gumené tesnenie. Pre odvápnenie fľašky je možné príležitostne použiť zriedený octový roztok, alebo roztok kyseliny citrónovej s vodou. 

 1. Bezpečnostné upozornenie

– ak výrobok vykazuje poškodenia tela, alebo prívodného káblu nepoužívajte ho, ani nezapájajte do elektrickej siete.

– nerozoberajte spodnú časť fľašky s generátorom, opravu zariadenia môže vykonávať iba odborník.

– pred zapnutím prístroja sa uistite, že sú oba konce pripevnené správne a nepreteká nimi voda

– fľaška je určená na výrobu vodíkovej vody, nie je určená na čistenie, filtrovanie alebo zahrievanie vody.

– zariadenie chráňte pred otvoreným ohňom, vysokými teplotami, priamym slnečným žiarením a mrazom

– nepoužívajte horúce kvapaliny, ani iné ako odporúčané

– zariadenie držte mimo dosahu detí

 

 

 

Záručný list

 

 1. Na zariadenie je poskytovaná záruka 2 roky od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu, alebo výrobné vady prístroja

 

 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia následkom:
 2. nehody alebo pádu a iného mechanického poškodenia
 3. nesprávneho použitia – nedodržanie pokynov v návode na obsluhu
 4. zanedbávanie čistoty prístroja
 5. nesprávneho servisu
 6. komerčného využitia
 7. opravy vykonanej neoprávnenou osobou

 

 1. Záruku nie je možné poskytnúť ani v prípadoch, ak:
 2. uplynula záručná doba 2 roky od kúpy
 3. nie je k dispozícii doklad o kúpe

 

 1. Na uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení

 

 1. Predajca sa zaväzuje opraviť alebo vymeniť prístroj alebo jeho časti, ktoré sú spôsobené výrobnou vadou

 

 1. Vybavenie reklamácie bude v lehote do 30 dní od prijatia výrobku na reklamáciu

 

 1. Viac informácií o záručných reklamáciách nájdete v časti reklamácie